ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
25 • 07 • 2566

สินเชื่อเพื่อการศึกษา ให้วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4.15% ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี

"เพราะการศึกษาสร้างอนาคตให้กับชีวิต" ซึ่งสหกรณ์ฯธนชาต เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาศทางการศึกษาให้กับเพื่อนสมาชิก ที่ต้องการศึกษาต่อหรือเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป โดยสนับสนุนปล่อยกู้ สินเชื่อเพื่อการศึกษา ที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4.15% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 8 ปี สมาชิกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ

หมายเหตุ

 • หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หมายถึง การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภายในประเทศเท่านั้น
 • ใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกผู้กู้จะนำมาเบิกเงินกู้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบคำขอประกันและหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 6. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 7. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 8. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีมีผู้ค้ำประกัน ขอเอกสารของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกิล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB)
 5. Slip เงินเดือนและ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน

       กรณีผู้ค้ำเป็นสมาชิกสหกรณ์       ให้แสดงข้อมูล 1 เดือนล่าสุด 

       กรณีผู้ค้ำไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  ให้แสดงข้อมูล 6 เดือนล่าสุด 

   14. ข้อมูลการทำงาน

       กรณีผู้ค้ำเป็นสมาชิกสหกรณ์       ให้แสดงข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน

       กรณีผู้ค้ำไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  ให้แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือน (ต้นฉบับ) 


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330