ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (บัตรกดเงินสด)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ    
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้


 

งวดผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระ 1.5% ของภาระหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน

 • ไม่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ
   

หลักประกัน / เงื่อนไข

 •  ใช้ทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากเป็นหลักประกัน

 •  กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน สมาชิกจะต้องทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีผลทันที


ค่าธรรมเนียมในการกู้

 • ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินกู้ 300 บาท สำหรับผู้กู้รายใหม่ลดเหลือเพียง 100 บาท

 

ATM Krungsri Smart COOP

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบคำขอสมัครทำบัตรและข้อกำหนดการใช้บัตร ATM >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาบัญชีออมทรัพย์และสำเนาบัตร ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330