ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิก
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

มีอายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ อายุงานเกินกว่า 1 ปี จึงจะสามารถขอกู้เงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียนได้
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
 • ที่ดินเปล่า (เฉพาะกทม.)  สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
 • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ จำนองเป็นประกันหนี้ของเงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียนร่วมกับเงินกู้เพื่อการเคหะและหรือเงินกู้เอนกประสงค์จำนอง วงเงินกู้และหรือภาระหนี้ของเงินกู้ทั้งสามประเภทดังกล่าวรวมกัน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 90% ของราคาประเมิน


งวดผ่อนชำระ

ชำระคืนเงินกู้ โดยการชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย

 

หลักประกัน

 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน
 • สมาชิกถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวได้ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมต้องค้ำประกันหนี้เต็มจำนวน)
 • สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชื่อของ บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร มาวางเป็นหลักประกันได้
 • ทำประกันอัคคีภัย โดยสหกรณ์จะแบ่งค่างวดมาชำระค่าเบี้ยประกัน

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 5. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 7. สำเนาโฉนดทุกหน้า / แผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยสังเขป
 8. กรณีสมรส สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 9. กรณีกรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลอื่น หรือกรรมสิทธิ์ร่วม เตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1-6
 10. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330