ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่คณะกรรมการเงินกู้กำหนด


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

วงเงินกู้ไม่เกินตามที่คณะกรรมการเงินกู้ประกาศกำหนด

 

งวดผ่อนชำระ

สหกรณ์จะนำเงินปันผลประจำปีของสมาชิกมาชำระหนี้ภายในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลประจำปี

 

หลักประกัน

  • สมาชิกตกลงยินยอมให้สหกรณ์นำเงินปันผลประจำปีของสมาชิกมาหักชำระหนี้เงินกู้ทั้งจำนวน
  • กรณีที่เงินปันผลไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม สมาชิกจะต้องขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ โดยสหกรณ์จะหักค่างวดจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกงวดการจ่ายเงินเดือน

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
  • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330