ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ประวัติความเป็นมา

     ในปี 2538 ได้มีกลุ่มพนักงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ และเพื่อนพนักงานอีกจำนวน 191 คน เข้าชื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนชาติ จำกัด” ขณะนั้นมีผู้ลงชื่อเข้าถือหุ้นทั้งสิ้น 8,075 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 80,750 บาท ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ได้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2538 เลขทะเบียนที่ อ.051838 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานในกลุ่มธนชาต นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  รายนามคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

 1. นายปกิต               เอี่ยมโอภาส
 2. นายสุปวีณ์             จงอรุณงามแสง
 3. นางยุวภา               เงินสวัสดิ์
 4. นางสาวสมนึก          อึ้งพาณิชย์
 5. นายวิชา                กุลกอบเกียรติ
 6. นางสาวจรวยพร        สวัสดิชีวิน
 7. นางสาวกาญจนา       ถิรทิตสกุล
 8. นายชูศักดิ์              พัชรพงษ์ศักดิ์
 9. นายประชา             ใจดี
 10. นางกฤษยาณี         รัตนชัยชาญ
 11. นายวิชา              สุรัจกุลวัฒนา

     หลังจากนั้นสหกรณ์ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้ามาบริหารงานของสหกรณ์ และได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2539 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้พื้นที่เป็นสำนักงานของสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 444 ชั้น 12 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     และในปี 2549 สหกรณ์ได้ขอแก้ไขข้อบังคับ โดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์จากเดิมคือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด” เพื่อให้คำว่า “ธนชาต” มีความสอดคล้องกับกลุ่มธนชาต และยังคงถือใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330