ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อการเคหะ

สินเชื่อที่ให้สมาชิกได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  หรือจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงรีไฟแนนซ์จากสวัสดิการ  โดยสมาชิกจะได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ผ่อนสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 35 ปี วงเงินกู้สูง ได้รับยกเว้นค่าจดจำนอง และนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ปีละ 1 แสนบาท รวมถึงมีบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับสมาชิกที่จะไม่ทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลัง
 

วัตถุประสงค์

โดยจะต้องเป็นตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     - ซื้อที่อยู่อาศัย
     - ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน
     - สร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
     - Refinance

 

อัตราดอกเบี้ย

Promotion สำหรับผู้กู้รายใหม่

Promotion รีไฟแนนซ์ ลดดอกเบี้ย 0.50% ระยะเวลา 1 ปี


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

มีอายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ อายุงานเกินกว่า 1 ปี จึงจะสามารถขอกู้เงินกู้เพื่อการเคหะได้
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
 • กรณี Refinance ไม่เกินภาระหนี้และไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
   

งวดผ่อนชำระ

 • สูงสุดไม่เกิน 35 ปี และอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถผ่อนค่างวดเป็นขั้นบันได้ได้ โดย
  • ปีที่ 1 ค่างวด 60%
  • ปีที่ 2-3 ค่างวด 75% ของค่างวดปกติ
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนค่างวดปกติ
    

หลักประกัน

 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน
 • สมาชิกถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว หรือมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมได้
 • สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชื่อของ บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร มาวางเป็นหลักประกันได้
 • ทำประกันอัคคีภัย โดยสหกรณ์จะแบ่งค่างวดมาชำระค่าเบี้ยประกัน

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 5. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 7. สำเนาโฉนดทุกหน้า / แผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยสังเขป
 8. กรณีสมรส สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 9. กรณีกรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลอื่น หรือกรรมสิทธิ์ร่วม เตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1-6
 10. กรณีเพื่อ Re-Finance สำเนาสัญญากู้ / สำเนาสัญญาจำนองของสถาบันการเงินเดิม / รายการเดินบัญชีเงินกู้ ย้อนหลัง 1 ปี
 11. กรณีเพื่อซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย
 12. กรณีก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง / แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง และใบอนุญาตการก่อสร้าง
 13. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330