ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

สวัสดิการแก่บุตรสมาชิก

การให้รางวัลเกียรติบัตรเรียนดี

เป็นสวัสดิการเพื่อให้กำลังใจแก่บุตรของสมาชิก ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
 

คุณสมบัติของผู้รับรางวัล

บุตรผู้ขอรับรางวัลจะต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ดังนี้

 

รางวัลที่สหกรณ์มอบให้ผู้รับรางวัล

สหกรณ์จะมอบเกียรติบัตรเรียนดีและโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ตามตารางด้านบน

 

การให้รางวัลพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับบุตรของสมาชิก ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือครอบครัวหรือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและสถานศึกษาในด้านต่างๆ
 

คุณสมบัติของผู้รับรางวัล

บุตรผู้ขอรับรางวัลจะต้องบำเพ็ญประโยชน์หรือพัฒนาสังคม ซึ่งเกิดจากจิตอาสาในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จะต้องเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ ประจำปีการศึกษานั้นๆ กรณีที่บุตรผู้ขอรับรางวัลมีการบำเพ็ญประโยชน์เพียงเดือนใดเดือนหนึ่งของปีการศึกษา ให้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ โดยต้องแสดงเกียรติบัตร, ประกาศนียบัตร หรือหนังสือที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - วันที่ 30 มิถุนายน  มาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

 

รางวัลที่สหกรณ์มอบให้ผู้รับรางวัล

สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก 1,000 บาทต่อคน

 

การให้รางวัลความสามารถพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแสดงออกทางความสามารถที่โดดเด่นของบุตรสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ, การกีฬา, การดนตรี, คอมพิวเตอร์, ด้านมารยาท, ด้านวาทะศิลป์, ด้านศิลปะ, หรือโครงการต่างๆ เป็นต้น
 

คุณสมบัติของผู้รับรางวัล

บุตรผู้ขอรับรางวัลจะต้องเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถาบัน ในการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ โดยจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1-3 หรือได้รับรางวัลพิเศษอื่นใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและมีความสำคัญเทียบเคียงกับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1-3 ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรณีเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถาบัน แต่ไม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันให้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์
 

รางวัลที่สหกรณ์มอบให้ผู้รับรางวัล

สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก 1,000 บาทต่อคน


 

เอกสารในการขอรับรางวัล

  • แบบฟอร์มขอรับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • แบบฟอร์มขอรับรางวัลพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • แบบฟอร์มขอรับรางวัลความสามารถพิเศษ (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • หนังสือยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับบุคคลภายนอก) ของบุตรผู้ขอรับรางวัล (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณธนกฤต    06 3902 4015
  • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330