ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล “โรคร้ายแรง”

ประเภทของโรคร้ายแรง ที่สมาชิกสามารถขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงได้

 1. โรคมะเร็งทุกประเภท
 2. โรคเกี่ยวกับสมองที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
 3. โรคไตที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีล้างไต หรือฟอกไต รวมทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะไต
 4. โรคที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดที่เกี่ยวกับระบบการทำงานหัวใจ

หมายเหตุ   การผ่าตัด หมายถึง การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ด้วยวิธีการผ่าตัด (Surgical Operation) หรือ การทำหัตถการ (Procedure Operation) เช่น การส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหาร การตัดชิ้นเนื้อ การเจาะเอาหนองออก การผ่าฝี เป็นต้น อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบันโดยแพทย์ผู้มีคุณวุฒิสอดคล้องหรือเหมาะสมกับการรักษานั้น
 

วงเงินค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง

สมาชิกใช้เบิกเงินได้ ภายในวงเงินคนละไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดอายุการเป็นสมาชิกภาพ

 

หลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้มีสิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงกับสหกรณ์ได้ปีถัดปี

 

เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. แบบฟอร์มใบขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น ซึ่งต้องระบุรายละเอียดดังนี้
  • ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานพยาบาลแผนปัจจุบัน
  • ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  • ระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล
  • ระบุจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
  • ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษา กรณีที่มีการขีดฆ่าแก้ไขข้อความในใบเสร็จ ต้องให้ผู้รับเงิน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเซ็นชื่อกำกับการแก้ไขทุกครั้ง
  • ระบุเลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จ
  • อายุใบเสร็จต้องไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่เข้าการรักษา และให้นับสิทธิในการเบิก ณ วันที่ออกเสร็จรับเงิน (กรณีที่สมาชิกไม่ระบุวันที่ในใบขอเบิกเงิน สหกรณ์จะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารเป็นวันที่ขอเบิกเงิน)
 3. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องระบุโรคที่เข้าทำการรักษาเป็น ภาษาไทยเท่านั้น

 

การโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก

 1. สหกรณ์จะโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกภายใน 10 วัน
 2. ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝาก Super Saving สหกรณ์ต้องได้รับเอกสารภายในวันพุธ และจะทำการโอนเงินให้สมาชิกทุกวันศุกร์ของอาทิตย์นั้นๆ

หมายเหตุ

 1. เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ท่านกรุณากรอกรายละเอียดและ จำนวนเงินที่จะขอเบิกให้ครบถ้วน และอย่าลืมลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงินด้วยทุกครั้ง
 2. ใบเสร็จจากสถานพยาบาลแพทย์แผนโบราณ, ใบเสร็จจากร้านขายยา, ใบเสร็จจากร้านแว่นตา ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต    06 3902 4015
 • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330