ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เอนกประสงค์จำนำ

วัตถุประสงค์

เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้กู้ (โดยใช้ฐานหุ้นปัจจุบัน) โดยสามารถกู้ได้ในวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน / เงื่อนไข

 • ใช้หุ้นเป็นหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

 • กำหนดให้ทำประกันชีวิตโครงการสินเชื่อเอนกประสงค์ 2 ปี ทุนประกัน (วงเงินกู้ - ทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน) ทุกๆ 100,000 บาท ค่าเบี้ย 200 บาท/ปี

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกิล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB)
 5. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี)
 6. Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 7. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 8. ใบคำขอประกันและหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 9. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ขอเอกสารของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกิล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB)

กรณีผู้ค้ำเป็นสมาชิกสหกรณ์

 1. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 2. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน

กรณีผู้ค้ำเป็นบุคคลภายนอก

 1. Slip เงินเดือน 6 เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน 6 เดือนล่าสุด
 2. หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือน (ต้นฉบับ)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330