ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่สมาชิก กรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิก

 

อัตราดอกเบี้ย

 

เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

 • ปล่อยกู้เฉพาะสมาชิกที่มีเงินกู้ Unsecured ของสหกรณ์ ไม่เกิน 200,000 บาท
 • เงินกู้ Unsecured คำนวณจากทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน เทียบกับภาระหนี้เงินกู้สหกรณ์ประเภท สามัญ , สามัญหมุนเวียน , จำนำ , รถยนต์ , การศึกษา , ค่ารักษาพยาบาล และวงเงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่นับเงินกู้ประเภท เคหะ , จำนอง , เงินฝาก)
 • กรณีสมาชิกมีเงินกู้สหกรณ์ที่หลักประกันไม่สมบูรณ์ แก้ไขหลักประกันให้ถูกต้องก่อนปล่อยกู้และหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉินบัตรกดเงินสดของสหกรณ์ ต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินกู้
 • กู้ครั้งนี้หักกลบสินเชื่อเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ และสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ถ้ามี)

 

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ 
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

    

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน

ไม่กำหนดหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้

 

ระยะเวลายื่นกู้

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 • ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
   

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330