ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกและครอบครัว เอื้ออาทรต่อสังคม

 

 

 

พันธกิจ

       1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการให้บริการที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

       2. ส่งเสริมการออมของสมาชิก

       3. ให้สินเชื่อแก่สมาชิกด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

       4. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

       5. พัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร

       6. สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในสังคมและชุมชน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330