ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ประกันชีวิตกลุ่ม

รายละเอียดโครงการ

เป็นสวัสดิการที่คุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณี ที่สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัว
 

วงเงินคุ้มครองสำหรับตัวสมาชิก

โดยได้กำหนดวงเงินและความคุ้มครองดังนี้  


หมายเหตุ สหกรณ์นับอายุสมาชิกภาพตามวงเงินคุ้มครอง โดยนับจากทุกวันที่ 31 ธ.ค. ของแต่ละปี

วงเงินคุ้มครองสำหรับครอบครัวของสมาชิก

จะได้รับวงเงินคุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณีให้รายละ 5,000 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองได้แก่
    - บิดาและมารดา ของสมาชิกตามหลักฐานราชการ ซึ่งไม่รวมถึงบิดาหรือมารดาบุญธรรม
    - คู่สมรส เป็นสามีหรือภรรยาของสมาชิก (ต้องจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฏหมาย)
    - บุตร ต้องเป็นทายาทตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม โดยเริ่มคุ้มครองบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมาชิกสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง และแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัย (ดาวน์โหลดที่นี่) *โปรดกรอกข้อมูล 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน โดยส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกท่าน โปรดแจ้งรายชื่อของบุคคลในครอบครัว เพื่อขอรับความคุ้มครองตามโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่เคยแจ้งข้อมูลเข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ไว้แล้วแต่ประสงค์จะขอ Update ข้อมูลบุคคลเพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

สามารถส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหม มาที่สหกรณ์ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

 1. หนังสือเรียกร้องสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
 2. รายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกัน หรือ หนังสือรับรองการตาย
 3. ใบมรณบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาใบมรณบัตรที่มีการรับรองการคัดสำเนาโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  (กรณีใบมรณบัตรฉบับจริง สหกรณ์จะนำส่งคืนหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน รับรองสำเนาโดยผู้รับผลประโยชน์ กรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้เยาว์และไม่มีบัตรประชาชน ให้ส่งสำเนาใบสูติบัตรของผู้เยาว์
  หมายเหตุ หากไม่มีเอกสารของผู้ตายในข้อ 3 และ 4 ให้คัดสำเนา ท.ร.4/ก (แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์) รับรองสำเนาโดยนายทะเบียน
 5. กรณีมรณกรรมโดยผิดธรรมชาติ เช่นฆ่าตัวตาย เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ฯลฯ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
       5.1 สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยพนักงานสืบสวน
       5.2 สำเนาใบรายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพ (หากมี) รับรองสำเนาโดยพนักงานสอบสวน
 6. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประกอบ
 7. กรณีผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์มีสถานะเป็นคู่สมรส จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส
   

หมายเหตุ  กรณีที่เงินสินไหมและหรือทรัพย์คงเหลือ (เช่น ทุนเรือนหุ้น) ที่สมาชิกผู้เสียชีวิตมีไว้กับสหกรณ์รวมแล้วมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ที่สมาชิกผู้เสียชีวิตทำไว้กับสหกรณ์ หากไม่มีผู้รับโอนผลประโยชน์สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้จัดการมรดก
 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต    06 3902 4015
 • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330