ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้สามัญ

วัตถุประสงค์

เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

 

อัตราดอกเบี้ย


หมายเหตุ   Program 4 ห้ามหักกลบหนี้ทุกชนิด ทั้งนี้หากยังมีหนี้คงเหลืออยู่ สามารถกู้ได้โดยไม่กำหนดวงเงินกู้ และสามารถหักกลบหนี้ใน Program เดียวกันได้


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

ไม่เกินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้กู้ (โดยใช้ฐานหุ้นปัจจุบัน) โดยสามารถกู้ได้ในวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 

งวดผ่อนชำระ

สูงสุดไม่เกิน 15 ปี
 

หลักประกัน

ใช้หุ้นเป็นหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
  • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330