ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
11 • 06 • 2567

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก วงเงินกู้สูงสุด 80,000 บาท ดอกเบี้ย 7% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน!!

           สหกรณ์ฯ ธนชาตเปิดโครงการปล่อยกู้ "สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก" เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน โดยปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 80,000 บาท ดอกเบี้ย 7% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี แถม ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้!!  จำกัดวงเงินปล่อยกู้รวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สมาชิกที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ

เงื่อนไขเพิ่มเติม   

 • ปล่อยกู้เฉพาะสมาชิกที่มีเงินกู้ Unsecured ของสหกรณ์ ไม่เกิน 200,000 บาท
 • เงินกู้ Unsecured คำนวณจากทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน เทียบกับภาระหนี้เงินกู้สหกรณ์ประเภท สามัญ , สามัญหมุนเวียน , จำนำ , รถยนต์ , การศึกษา , ค่ารักษาพยาบาล และวงเงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่นับเงินกู้ประเภท เคหะ , จำนอง , เงินฝาก)
 • กรณีสมาชิกมีเงินกู้สหกรณ์ที่หลักประกันไม่สมบูรณ์ แก้ไขหลักประกันให้ถูกต้องก่อนปล่อยกู้และหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉินบัตรกดเงินสดของสหกรณ์ ต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินกู้
 • กู้ครั้งนี้หักกลบสินเชื่อเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ และสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการประกอบในการขอกู้

 • ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด (F6.D001001)
444 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

 

 

                  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330