ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
24 • 05 • 2567

ขยายระยะเวลายื่นกู้ !! เงินกู้สามัญพิเศษ Rate 2.75% ต่อปี ได้จนถึง 15 มิ.ย. 2567 นี้

สหกรณ์ธนชาต ขยายระยะเวลายื่นกู้ !! เงินกู้สามัญ-พิเศษ Rate MRR-0.25% = 2.75% ต่อปี (Rate ต่ำที่สุดของปีนี้)  สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ตามสิทธิ์ค่าหุ้นที่ปลอดภาระค้ำประกันของท่าน โดยสมาชิกสามารถยื่นเอกสารการกู้ได้จนถึง 15 มิถุนายน 2567 นี้

สหกรณ์ขอสนับสนุนสมาชิกที่เห็นโอกาสหรือช่องทางการลงทุนใหม่ๆ และกำลังมองหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการประกอบในการขอกู้

  1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด (F6.D001001)
444 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
  • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330