ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
08 • 05 • 2566

ศาลแพ่งมีคำพิพากษา ยกฟ้อง กรณีอดีตสมาชิกฟ้องขอให้คืนค่าหุ้นส่วนด้อยมูลค่าจากสหกรณ์

รายงานคำพิพากษาของศาลแพ่ง กรณีอดีตสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 19 คน ซึ่งขอลาออกจากสหกรณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ยื่นฟ้องสหกรณ์ต่อศาลแพ่ง ตามคำฟ้องคดีผู้บริโภค ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ การคำนวณมูลค่าหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น) และขอให้สหกรณ์จ่ายคืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ยังขาดอยู่ (จากราคาหุ้นละ 10 บาท ที่เกิดจากการรับรู้การด้อยค่าเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย) ให้แก่โจทก์ทั้ง 19 คน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจำนวน 1,807,526.79 บาท ซึ่งมีคำขอท้ายฟ้องตามรายละเอียดดังนี้

  1. ขอเพิกถอนมติที่ประชุม

     1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่มีมติให้บังคับใช้ข้อบังคับ ข้อ 41.

     1.2 มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 วาระที่ 1.1, 1.2, วาระที่ 2

     1.3 มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 วาระที่ 2

     1.4 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 6

  2. ขอให้จำเลยคืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ยังขาดอยู่ให้แก่โจทก์ทั้ง 19 คน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โดยศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลย ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 และนัดฟังคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ศาลพิจารณาแล้วมีคำพิพากษา “ยกฟ้อง”

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด
8 พฤษภาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330